KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

YKD Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; SÖĞÜTÖZÜ MAH. SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO:2 KOÇ KULELERİ A BLOK İÇ KAPI NO:4 ÇANKAYA/ANKARA adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 409465 sicil numarası ile kayıtlı YKD Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi’dir.

  1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, doğum tarihi, plaka bilgileri, T.C. kimlik numarası, ödeme (kredi kartı) bilgileri ve varsa taraflar arasındaki iş ilişkisi sebebiyle iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, Şirket tarafından aldığınız hizmetlerin sunumu, alınan hizmet ile ilgili onay amacıyla sizinle iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, talep ve şikayetlerin takibi, mevzuatın gereklerini yerine getirme, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi amacıyla bu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmektedir.

  1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için yurt içinde yer alan Şirket hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı başkaca şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve izniniz olması kaydıyla, pazarlama faaliyetleri için yurt içinde bulunan sigorta şirketleri dahil 3. Kişilere ve işbu metin hükümlerine uygun olarak saklamak ve işlemek amacıyla, açık rıza vermeniz halinde yurtdışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara,  sunuculara aktarılabilecek ve yurtdışında bulunan sunucularda depolanabilecektir.

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirket’e ait www.ykd.com.tr, www.ykdakaryakit.com.tr internet siteleri veya çağrı merkezi aracılığıyla, kısmen veya tamamen otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz , Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak, Şirket ile aranızda kurulan hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, açık rızanız hukuki sebepleri  ile  toplanmaktadır.

  1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Şirket’in e-posta adresine iletebilirsiniz. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Adres: SÖĞÜTÖZÜ MAH. SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO:2 KOÇ KULELERİ A BLOK İÇ KAPI NO:4 ÇANKAYA/ANKARA

Kep: ykdakaryakit@hs01.kep.tr E-mail: otobil@ykdakaryakit.com.tr

Bilginize sunarız.

YKD Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi